Release of The Eightfold Lairs of Xillenthia


The Eightfold Lairs of Xillenthia is available now on Amazon as an e-book. Finally!

#theeightfoldlairsofxillenthia